Arbetsmiljön

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet. Hur vi mår där påverkar hela vårt liv.  Därför är det viktigt att ingen ska behöva riskera att skada sig eller bli sjuk på grund av jobbet. Hur vår arbetsmiljö ser ut påverkar också våra förutsättningar för att göra ett bra jobb. När vi kan göra ett bra jobb blir vår arbetsplats mer effektiv. Det tjänar arbetsgivaren på.

Men vad är då arbetsmiljö?

Enkelt uttryckt kan man säga att det är allt som finns på jobbet: ventilation, ljud, kemikalier och maskiner. Men också ledarskap, organisation, stress, möjlighet till återhämtning eller att påverka sina arbetsuppgifter, hör till arbetsmiljön. Arbetsmiljö innefattar helt enkelt flera olika delar, både fysiska, psykiska och sociala.

Den fysiska arbetsmiljön...

…är lätt att ta på. Där kan det handla om att ljuset måste vara så pass bra att du ser vad du gör eller att en maskin måste vara försedd med skydd så att du inte riskerar att göra dig illa.

De psykiska och sociala delarna...

…av arbetsmiljön hör ihop och kallas den psykosociala arbetsmiljön. Här är stress ett givet exempel. Om du har för mycket att göra eller om du upplever att du inte riktigt duger, fast du jobbar hårt riskerar du att bli sjuk. Då är den psykiska arbetsmiljön dålig. Om du känner dig ensam eller utanför på jobbet (eller i skolan) handlar det om den sociala arbetsmiljön.

De flesta människor trivs på jobbet...

…men det finns många som går hemifrån med en oro i kroppen, de mår inte bra av sitt jobb eller på sin skola. Vissa blir sjuka. Antingen på grund av att arbetet är fysiskt tungt, stressigt eller att det finns olösta konflikter som oroar och stör. Det kan i sin tur leda till att människor tvingas sjukskriva sig. Det här är ett stort problem, inte bara för den sjukskrivne utan även för arbetsgivaren – och i slutändan hela samhället.

Vems ansvar är det då...

…att arbetsmiljön är bra? På sätt och vis är vi alla delaktiga i ansvaret. Men extra viktiga är arbetsgivare, chefer, skyddsombud och företagshälsovården. För att kunna genomföra ett bra arbetsmiljöarbete behöver man ha kunskaper inom området. Det kan man skaffa sig genom olika typer av arbetsmiljöutbildningar.

Arbetsmiljöverkets lagar & regler

Det finns naturligtvis också lagar och regler. Arbetsmiljöverket är den myndighet som har i uppdrag att se till att de följs, både av företag och organisationer. Arbetsmiljöverket har flera ansvarsområden:

Att ta fram föreskrifter som...

…förtydligar arbetsmiljölagen. Bland de mest grundläggande reglerna är de om systematiskt arbetsmiljöarbete som innebär att alla arbetsgivare regelbundet ska undersöka om det finns risker i arbetsmiljön och åtgärda bristerna.

Att kontrollera att...

…arbetsmiljölagen och våra föreskrifter följs. Det gör vi i stor utsträckning genom att inspektera arbetsplatser.

Att ta fram statistik...

…om arbetsmiljö och om arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Att främja samverkan...

…mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet.

Att förverkliga den...

…politik som rör funktionshinder och tillgänglighet.

Att sprida information...

…om arbetsmiljölagen och våra föreskrifter.

I arbetsmiljölagen står det...

…viktigaste om arbetsmiljön. Alla som jobbar – oavsett ålder eller anställningsform – omfattas av den. Lagen innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav men få precisa regler och den beskriver bara generellt vilka krav som ställs, främst på arbetsgivaren.

Det är nämligen arbetsgivaren...

…som har huvudansvaret för att alla anställda har bra arbetsmiljö. Samtidigt är den anställde självklart skyldig att hjälpa till, att följa säkerhetsföreskrifter och slå larm om man upptäcker några fel. Alla arbetsplatser ska också ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Om arbetsplatsen har minst...

…fem anställda ska ett skyddsombud utses. Skyddsombudet är arbetstagarnas representant och företrädare när det gäller frågor som rör arbetsmiljön. Skyddsombudet utses av den fackliga organisationen och ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall samt att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Vill du veta mer? Ring oss på 033-140 600 eller skicka ett mail info@svenskaarbetsmiljogruppen.se till oss.

Vänta inte längre.
Maila oss så kontaktar vi dig.